วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ

โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ
( Smart Thai Army – Mobile Application )
โดย พันเอก ฤทธี  อินทราวุธ
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ดำเนินการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการปลุกฝังอุดมการณ์ทางทหารไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน กองทัพบกจึงได้มีการดำเนินการด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดทัศนคติในทางที่ดีต่อกองทัพ  โดยสั่งการให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญ และปฏิบัติอย่างจริงจัง
หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ได้ดำเนินการด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ มาตั้งแต่ ปี ๕๔ ด้วยช่องทางผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิเช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ รวมถึงการดำเนินการพบปะ ชี้แจง พูดคุยแบบ Face to Face ซึ่งช่องทางต่างๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และครอบคลุมทั่วถึง ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้กำลังพลและประชาชนโดยทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วทันเวลา และครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกมุมโลก เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา อาทิเช่น Smartphone , Tablet เป็นต้น นับเป็นอุปกรณ์ประจำกายที่ทุกคนแทบจะขาดเสียมิได้ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร และถูกนำติดตัวไปทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือจึงมีความจำเป็น และจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาของกองทัพบก ด้านเสนาสนเทศ และประชาสนเทศ ได้ทันยุคทันสมัย โดยในชั้นต้น ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. )  จะพัฒนาโปรแกรม Smart Thai Army บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งกำลังพลและประชาชนทั่วไปจะสามารถ Download มาติดตั้งใช้งานได้จาก Google Play ซึ่งโปรแกรม Smart Thai Army จะประกอบด้วย หมวดข่าวสารกองทัพบก , หมวดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยในกองทัพบก , หมวดสิทธิกำลังพลของทหาร , หมวดองค์ความรู้ของกองทัพบก , หมวดเสนาสนเทศ , หมวดแหล่งท่องเที่ยวในกองทัพบก เป็นต้น และจะขยายหมวดข่าวสารประเภทอื่นๆ ตามความต้องการต่อไป
จากนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานโปรแกรม Smart Thai Army ในงานวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) ครบรอบปีที่ ๑๓ เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก ให้ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานโปรแกรม
Smart Thai Army ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาสั่งการให้ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) เร่งดำเนินการพัฒนา และนำมาเผยแพร่ให้กำลังพลใช้งานจริงโดยเร็วที่สุด โดย ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. )  ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม Smart Thai Army เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำไปลงไว้ใน Google Play      
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานในอุปกรณ์มือถือ ( Mobile Applications ) บนระบบปฏิบัติการ Android ของ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านเสนาสนเทศ และประชาสนเทศ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และการใช้งานจะมีความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารของกองทัพบก และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ที่มีสัญญาณ Wifi หรือ เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3G – 4G
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มี Wifi หรือ ระบบ 3G – 4G  แบบ Tablet หรือ Mobile Note ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ไป Download โปรแกรม Smart Thai Army มาติดตั้งใช้งานได้จาก Google Play โดยดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
๑.       ใช้อุปกรณ์มือถือเปิดโปรแกรม Google Play เลือก Play สโตร์
๒.     คลิ๊กที่แว่นขยาย พิมพ์ค้นหาคำว่า Smart Thai Army จะปรากฏไอคอน สัญลักษณ์กองทัพบก
๓.     ดำเนินการ Download โปรแกรม Smart Thai Army มาติดตั้งใช้งานบนอุปกรณ์
๔.     เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏไอคอน สัญลักษณ์กองทัพบก บนอุปกรณ์มือถือ
๕.     คลิ๊กเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Thai Army โดยสามารถเลือกข้อมูลดูทั้งหมด หรือเลือกประเภทหมวดที่ต้องการ จากรายการเมนู จะปรากฏไอคอนข่าวสารต่างๆ ตามประเภทหมวดที่เลือก
๖.      คลิ๊กเข้าไปดูข้อมูลข่าวสาร
สำหรับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ระดับกองพล หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์จะนำข้อมูลข่าวสาร หรือ ภาพกิจกรรมของหน่วยมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยตรง บนโปรแกรม Smart Thai Army เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา สามารถดำเนินการได้โดยติดต่อประสานงานกับ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ Back End เพื่อให้หน่วยสามารถนำข้อมูลข่าวสาร หรือ ภาพกิจกรรมของหน่วยมาบันทึกลงในระบบ Smart Thai Army ด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยเอง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยตรงบนโปรแกรม Smart Thai Army แบบทันทีทันใดตามความต้องการของหน่วย สำหรับการติดต่อสอบถามรายละเอียดทางด้านเทคนิค และปัญหาการติดตั้ง ตลอดจนการใช้งานสามารถสอบถาม จ.ส.อ. ฐานันดร  สำราญสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาทางด้านเทคนิคฯ โทรศัพท์หมายเลข  98100 , 02-297-8100 และ มือถือ 081- 1493094

ในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) กำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานในอุปกรณ์มือถือ ( Mobile Applications ) บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อรองรับอุปกรณ์มือถือในตระกูล Apple เช่น iPhone , iPad เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งานของกำลังพลของกองทัพบก และประชาชนโดยทั่วไป ที่ใช้อุปกรณ์มือถือ บนระบบปฏิบัติการ iOS โดยอาศัยกรอบการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการ Android และศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) มีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบฯ เพื่อใช้งานปฏิบัติการในทางทหารโดยตรง ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนระบบการรักษาความปลอดภัย ( Security System ) ในการใช้งาน เช่น ระบบรับรองตัวบุคคล ( Authentic ) ระบบการเข้ารหัส ( Encode – Decode ) และระบบเครือข่ายเสมือนเฉพาะส่วนตัว ( Virtual Private Network ; VPN ) เป็นต้น