วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14