วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

โดเมน .thai ( ดอท ไทย ) ภัยความมั่นคงด้านสารสนเทศของไทย

โดเมน .thai ( ดอท ไทย ) ภัยความมั่นคงด้านสารสนเทศของไทย
โดย พันเอก ฤทธี  อินทราวุธ
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๒๕๕๕

                        คนไทยหลายคนรวมถึงส่วนราชการ องค์กร ธุรกิจเอกชนยังมิทราบว่า ปัจจุบันในวงการอินเตอร์เน็ตได้มีการเพิ่มขยายขอบเขตการตั้งชื่อโดเมน ( Domain name ) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของวงการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จาก ชื่อโดเมนมาตรฐานประเภทพื้นฐานหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจ ( .com ) , กลุ่มเครือข่าย ( .net )  , กลุ่มองค์กร      ( .org ) และ อักษรย่อของประเทศ ( .th ) เป็นต้น มาเป็นชื่อโดเมนต่างๆ เพื่อสื่อความหมายหรือเจาะจงให้เกิด
ความชัดเจน มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นเอกภาพ ฯลฯ เช่น.asia , .biz , .info , .tv , etc. โดยมีองค์กรชื่อ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) ซึ่งหน่วยงานกลางในการดำเนินการบริหารจัดการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโลก เช่น การบริหารระบบชื่อโดเมน การบริหารด้านทะเบียนและการสืบค้นชื่อโดเมน การจัดสรรหมายเลข IP การกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของระบบอินเทอร์เน็ต และการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน
โดเมนระดับสูงสุด เรียกว่า Top Level Domain  ( TLD ) หมายถึงชื่อ หรือ อักษรที่อยู่ท้ายสุดของชื่อโดเมน เช่น .com , .th โดยทั่วไป จะแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ Generic Top Level Domain  ( gTLD ) เช่น .com , .net , .org , etc.และ Country Code Top Level Domain       ( ccTLD ) เช่น .us , .th , etc. ต่อมา ICANN มีโครงการ New gTLD เปิดให้ผู้สนใจยื่นของเป็นเจ้าของ gTLD ชื่ออื่นๆ เช่น .web , .shop , .site , .hotel , .music , .film , .sport , etc.
ผู้ที่ไปจดทะเบียนและได้รับชื่อโดเมนประเภทต่างๆ ดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ ก็จะสามารถนำลิขสิทธิ์ชื่อโดเมนของตนไปเปิดให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจดโดเมนภายใต้ชื่อสกุลประเภทต่างๆ ของตนเอง ยกตัวอย่าง ชื่อโดเมน สกุลประเทศไทย ( .th ) จะมีหน่วยงานชื่อว่า บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ( THNIC ) เป็นผู้มีสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ขอจดทะเบียนใช้ชื่อโดเมนสกุล  xxx.co.th , xxx.or.th , xxx.ac.th , etc.ได้ โดยมีค่าบริการจดทะเบียนและการดูแลรักษาชื่อโดเมนเป็นรายปี และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานตลอดไปจนกว่าจะเลิกใช้บริการ โดยชื่อโดเมน สกุลชื่อย่อของประเทศต่าง ๆ ถือว่าเป็นชื่อโดเมนมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในการสื่อความหมายของแหล่งที่มาของเว็บไซต์ ( URL ) ว่ามาจากประเทศใด ไม่ถือเป็นคำนามเฉพาะ     ( Proper Noun )  หรือ  วิสามานยนาม  
จากกระแสการขยายการตั้งชื่อโดเมนดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีผู้ที่เล็งเห็นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจการบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน ( Domain Name Service ; DNS Provider)  ไปขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ซึ่งเป็นถือเป็นคำนามเฉพาะ ( Proper Noun )  หรือ  วิสามานยนาม  ซึ่งหมายถึง ประเทศไทย , คนไทย , สัญชาติไทย , เชื้อชาติไทย ,ภาษาไทย ฯลฯ ได้มีความพยายามในการขอจดทะเบียนต่อ องค์กร ICANN โดยประสานให้ส่วนราชการ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือรับรองความชอบธรรมอย่างเป็นทางการในการของจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) และได้มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายราย ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทันเกมต่อเล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจแบบแอบแฝง หรือขาดความรอบครอบ ขาดตระหนักถึงความเสียหายต่อประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ทำหนังสือยินยอมเห็นชอบ และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนดังกล่าวดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai )
การดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ได้มีนักวิชาการ และประชาชนที่ทราบเรื่อง ออกมาคัดค้าน โดยอ้างสิทธิของความเป็น เจ้าของประเทศ , ความเป็นคนไทย , สัญชาติไทย , เชื้อชาติไทย และความเป็นไทยต่างๆ นานา จึงควรมีสิทธิในปกป้อง สงวนรักษา และให้ความเห็นชอบในการที่จะยินยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งมาถือกรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และได้มีการแสดงความเห็นผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนการทักท้วงส่วนราชการ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้ทำหนังสือยินยอมเห็นชอบ และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนดังกล่าวดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) เพื่อดำเนินการระงับ หรือทักท้วงการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว เพื่อมิให้ประเทศไทยเกิดการสูญเสียอธิปไตยในโลกไซเบอร์
การจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ที่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในด้านความเสียหาย และผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศชาติ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น หากคนไทยที่มีความประสงค์ที่จะใช้ชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ไว้ใช้งานต่าง ๆ โดยเฉพาะความจำเป็นด้านข้อมูลข่าวสารในยุคสารสนเทศ  ก็จะต้องตกเป็นทาสเชิงพาณิชย์ไปชั่วลูกชั่วหลาน ประมาณว่าค่าบริการโดเมนละ ๑,๐๐๐ บาท/ปี ซักล้านโดเมน รวมมูลค่าเป็นพันล้านบาท/ปี หากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) เห็นแก่ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติ ก็อาจจะซื้อ - ขายชื่อโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ให้กับชาวต่างชาติ ที่เล็งเห็นผลประโยชน์อย่างมหาศาล  ในด้านความเป็นแบนด์เนม ( Brand Name ) ที่ขึ้นชื่อในด้านธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ  โดยเฉพาะการบริการทางเพศ เป็นต้น และเปิดให้บริการการจดทะเบียนเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ใครชนชาติไหนก็สามารถใช้ชื่อสกุลโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ได้โดยเสรี เช่นเดียวกับการขอจดทะเบียนโดเมน .com , .org , .net , etc. เชื่อว่าจะมีจำนวนเว็บไซต์ทั่วโลกที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการจดทะเบียนชื่อสกุลโดเมน ดอทไทย ( .thai ) เพื่อใช้เป็นช่องทางธุรกิจต่างๆ นับสิบล้านเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีผลกระทบทั้งด้านภาพลักษณ์ของประเทศ และความเป็นคนไทย ก็จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ และคนไทยโดยส่วนรวม ยิ่งถ้าหาก Server ตั้งอยู่ต่างประเทศ ก็จะเป็นการยากที่ประเทศไทยจะขอความร่วมมือในการปิดเว็บไซต์ได้
ผลกระทบด้านความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประเทศ โดยเฉพาะด้านสารสนเทศ และการปฏิบัติการข่าวสาร ที่มาจากเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อสกุลโดเมน ดอทไทย ( .thai ) ยกตัวอย่างเช่น www.BRN.thai ทำนองนี้ ซึ่งดูชื่อเว็บไซต์แล้วคนทั่วไปจะมีความรู้สึกและสื่อความหมายว่าเป็นเว็บไซต์แบบทางการและมาจากประเทศไทยโดยตรง เว็บไซต์ลักษณะดังกล่าว หากกลุ่มองค์กร NGO ต่างๆ มีการนำมาใช้เพื่อผลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา โดยเฉพาะปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ปัญหาชายแดน , ปัญหาสิทธิด้านมนุษยธรรม , ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จะถูกนำมาเป็นประเด็นเพื่อชักนำให้เกิดการแทรกแซงจากต่างประเทศได้โดยง่าย
ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหา รัฐบาลไทยควรจะต้องเร่งดำเนินการระงับหรือยกเลิกการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ดอทไทย (.thai ) ของเอกชน จาก ICANN โดยใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของ คำนามเฉพาะ และหากพิจารณาเห็นว่าอาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ชื่อโดเมน ดอทไทย (.thai ) เพื่อใช้งานในอนาคต ควรจะมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขอจดทะเบียนแทนเอกชน และดำเนินการบริหารจัดการด้านการบริการโดเมน ดอทไทย (.thai ) ให้เกิดประโยชน์ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในอนาคต
-------------------------------------------------