วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์พิเศษ พล ต ฤทธี อินทราวุธ ในรายการข่าว 5 หน้า 1