วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

สกรู๊ฟข่าว งาน Army Cyber Contest 2015 ใน ข่าวทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 24 วันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58

งาน Army Cyber Contest 2015 จัดขึ้นตามนโยบายของกองทัพบก และผู้บัญชาการทหารบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร / ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ซึ่งมี พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร รับผิดชอบในการจัดงานฯภายใต้ Concept ก้าวสู่หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของชาติ Go ahead for National Cyber Security Warranty ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้สั่งการในงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2557 ที่ สโมสรกองทัพบก เมื่อ 3 กันยายน 2558 ให้นำเอาแนวความคิดการปฏิบัติการไซเบอร์ และการต่อต้านสงครามไซเบอร์ ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ใส่ไว้ใน Digital Economy จัดเชื่อมโยงเครือข่าย และขยายผลในระดับชาติ รวมไว้ในโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบ Digital Economy ของรัฐบาล และให้กระทรวงกลาโหมไปดูภาพรวม
งานดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของกองทัพบก  ที่มีการจัดงานด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกกระแสการรณรงค์ เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพ การสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ระหว่างเหล่าทัพ ในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ นิทรรศการ และการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ ( Cyber Contest ) ถือเป็นการจัดแข่งขันระหว่างเหล่าทัพครั้งแรก เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลของกองทัพด้านไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดฯ และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฯ โดยมีผลการแข่งขันฯ ดังนี้ ชนะเลิศลำดับที่ 1 ทีมกรมการทหารสื่อสาร, ชนะเลิศลำดับที่ 2 ทีมศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร, ชนะเลิศลำดับที่ 3 ทีมกระทรวงกลาโหม, ชนะเลิศลำดับที่ 4 ทีมศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร, ชนะเลิศลำดับที่ 5 ทีมกองบัญชาการกองทัพไทย และถ้วยรางวัลชมเชย ประกอบด้วย ทีมผสมกรมยุทธการทหารบกและกรมข่าวทหารบก , ทีมกองทัพเรือ และทีมกองทัพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพบกและเหล่าทัพ ในความพร้อมกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์

การแข่งขันทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ ถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถนำสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ของกำลังพลให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือ และประเมินการทดสอบทักษะขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับของบุคลากรของกองทัพ  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งและพัฒนาหน่วยงานไซเบอร์ของกองทัพได้เร็วขึ้น โดยในปีต่อๆไป คาดว่าจะมีการขยายผลความร่วมมือและเปิดกว้างในการจัดการแข่งขันฯ ไปยังหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของประเทศ และเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยให้กับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอล และผลตอบรับจากการจัดงานฯในครั้งนี้ ได้ปลุกกระแสรัฐบาล กองทัพ องค์กรภาครัฐและธุรกิจเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ให้หันมาตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และได้เห็นถึงการเตรียมมาตรการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของกองทัพ ตามนโยบายของรัฐบาล


แหล่งข้อมูล : ข่าวทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 24 วันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58