วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยค้านม็อบไซเบอรโจมตีเว็บรํฐ
Newsconnect วันที่5 ตุลาคม 2558

นายอภิศิลป ดรุงกานนท์ นายกสมาคมผูดูแลเว็บไทย กลาวถึง กลุมพลเมืองตอตาน Single Gateway หรือ ม็อบไซเบอร ประกาศจะเขาโจมตีเว็บไซตของรัฐบาลอีกครั้งในชวงคํ่าคืนนี้วา เชื่อวาการ ปลุกระดมครั้งนี้จะไมไดรับ
ความรวมมือจากผูใชอินเตอรเน็ตเหมือนครั้งกอน เนื่องจากมันเกินเลยการแสดงออกเชิงสัญลักษณไปแลว ดาน พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางทหาร เชื่อวา ปฏิบัติการของกลุมที่ออกมาตอตาน Single Gateway ในคืนนี้ นาจะยังใชปฏิบัติการโจมตีแบบของ DDoS ด้วยการใช F5 เชนเดียวกับที่เคยทําเมื่อคืนวันที่30 ก.ย. ที่ผานมา เพียงแตอาจจะเป นการเพิ่มระดับการโจมตีที่มากขึ้น หลังจากที่มีขาววาในการโจมตีรอบใหมนี้จะมีการแจก app เพิ่มความเร็วการ auto refresh 100 เทา
"F5 เปนสวนหนึ่งของปฏิบัติการ DDoS ในการยิง traffic เขามาเยอะๆ คือ เดิมเขายิงเขามาหลักแสน แตครั้งนี้เขาอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีก 10 เทาคือ หลักลาน คราวที่แลวดู traffic สูงสุดที่120,000 คือ ถาเพิ่มอีก 100 เทา รอบนี้ก็จะเป็น 12 ลาน" พล.ต.ฤทธีกลาว ทั้งนี้ยังเชื่อวา หากเป็นการโจมตีดวยปฏิบัติการ DDoS จะยังสามารถรับมือไดในระดับหนึ่ง แตหากเปนการโจมตีที่ใชเครื่องมืออยางอื่นดวยปริมาณ traffic ที่สูงขึ้นกวานี้ หรือการใชวิธีเจาะเขาไปในชองโหวของระบบและไปปด service นั้น คงตองใชเครื่องมือปองกัน ในระดับที่สูงขึ้น
อยางไรก็ดีขณะนี้มีบริษัทเอกชนรายหนึ่งมีเครื่องมือที่สามารถปองกันการโจมตีจากปฏิบัติการ DDoS ซึ่ง สามารถรับมือกับ traffic ไดสูงสุดถึง 90 ลาน พลตรีฤทธีกลาววา จุดนี้เปนสิ่งที่ทําใหสวนราชการ ตองกลับไปคิดวาในกรณีที่จะเกิดภาวะวิกฤติเชนนี้ขึ้น หนวยงานราชการตองมีความพรอมรับมือในระดับหนึ่ง และตองคิดวาบางหนวยงานที่ตกเป็นเปาหมายในลักษณะแบบนี้ ถาเป็นหนวยงานบริการประชาชนทั่วไป อาจไมตองลงทุนสูงในการใชเครื่องมือเขามาปองกัน แตหนวยงานที่ตกเป็นเปาหมายทางดานความมั่นคง หรือหนวยงานเชิงสัญลักษณนั้น คงจําเป็นตองหาความรวมมือกับภาคเอกชนเขามาชวย ซึ่งในระยะยาวตองมีเครื่องมือเขามาชวยปองกันการถูกโจมตีในลักษณะนี้ แตตองคํานึงถึงดวยวา เมื่อมีการซื้อเครื่องมือปองกันนี้มาใชแลวจะมีการใชใหคุมกับประสิทธิภาพหรือไมเพราะไมเชนนั้นจะสูญเสียงบประมาณไปโดยใชเหตุ
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีทางทหาร ยังเชื่อวา ประชาชนชาวเน็ตสวนใหญจะใชดุลยพินิจในการไมตกเป็นเครื่องมือสรางกระแสกดดันรัฐบาลตามขอเรียกรองของบางกลุม ที่จะเกิดผลกระทบตอประเทศชาติตามมา
-------------------------------------------