วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

"F5 รัวๆ" เข้าขายผิด-เสี่ยงติดคุก?

"F5 รัวๆ" เข้าขายผิด-เสี่ยงติดคุก?
โดย...วรรณโชค ไชยสะอาด โพสต์ทูเดย์

กลายเปน ทอลก ออฟ เดอะ ทาวน ในโลกออนไลนทันที สําหรับปรากฏการณชาวเน็ตรวมตัวกันรุมถลมเว็บไซตของรัฐบาล จนลมไมสามารถใชงานไดชั่วคราว เพื่อเปนเปนการตอตานคัดคานแนวคิด "Single Gateway" ที่กําลังเปนประเด็นรอนอยู ในขณะนี้ ใครจะเชื่อวา การกระทําเมื่อคืนที่ผานมา
เขาขายผิดกฎหมาย มีโทษถึงจําคุก..... กิจกรรมที่ชาวเน็ตจํานวนมากนัดกันบุกไป "เยี่ยมชม"เว็บไซตของรัฐบาลแบบรัวๆ ดวยวิธีกด F5 เพื่อทําการรีเฟรชอยางพรอมเพรียงกัน เมื่อคืนที่ผานมา สงผลใหเว็บไซต 8 แหง ระบบล่มจนไมสามารถใชงานได ประกอบดวย 1.เว็บไซต mict.go.th ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. เว็บไซต cattelecom.com ของ กสท. 3. เว็บไซต center.isocthai.go.th ของ กอ.รมน. 4. เว็บไซต thaigov.go.th ซึ่งเปนเว็บไซตรัฐบาลไทย 5. เว็บไซต opsd.mod.go.th ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 6. เว็บไซต tot.co.th ของทีโอที 7. เว็บไซต democrat.or.th ของพรรคประชาธิปตยและ 8. เว็บไซต rtarf.mi.th ของกองบัญชาการกองทัพไทย
ดร.ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายคอมพิวเตอร เผยวา การกระทําดังกลาวเรียกวา Distributed Denial of Service (DDoS) เขาขายผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร มาตรา 10 วาดวยการ รบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร “DDos คือ ลักษณะ หรือ วิธีการหนึ่งในการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอรเปาหมาย หรือ ระบบเปาหมายบนอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหระบบเปาหมายปฏิเสธ หรือหยุดการใหบริการ การกด F5 รัวๆ ก็คือการทํา DDos อยางหนึ่ง ลักษณะคลายกับ การสง Bomb mail เพราะฉะนั้นควรจะเลิกการกระทําลักษณะนี้ และหันไปใชสื่อโซเชียลมีเดียแสดงพลังตอตานดวยวิธีการอื่นที่ไมใชการทํา DDos นาจะดีกวา เนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรมาตรา 10 วาดวยการ รบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบ คอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้การโจมตีบนเว็บไซดที่เกี่ยวของกับรัฐบาล ทําใหเขาขายความผิดในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรอีกดวย โดยมีโทษสูงสุดถึง 15 ป กดครั้งหนึ่งก็คูณไป 15 ปนะครับ ไมควรทําอยางยิ่ง
พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก กลาววา นี่ไมใชสงครามไซเบอร แตเปนแคการทดสอบขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐเทานั้น ซึ่งชาวเน็ตนาจะพอใจและหยุดการกระทําที่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไดหันกลับมาทบทวนนโยบายดังกลาวแลว การคัดคานที่ผ่านมาของชาวเน็ตถือวาประสบความสําเร็จแลว เพราะวารัฐบาลไดถอยกลับมาพิจารณา ทบทวน กลั่นกรอง นโยบายดังกลาว พรอมกับระบุชัดเจนวาอยูในขั้นตอนของการศึกษาเทานั้น เมื่อภาครัฐฟงเสียงสังคม ประชาชนก็นาจะพอใจไดแลวผอ.ศูนยไซเบอรกลาว
อยางไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวลาสุด พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รักษาราชการแทนที่ปรึกษา (สบ 10) ดานสืบสวนทาง เทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร เปดเผยวา กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ปอท. กําลังตรวจสอบความเสียหาย เพื่อดําเนินการเอาผิดผูที่เข้ามากอกวนเว็บไซตของหนวยงานราชการทั้งหมด ตาม พรบ. คอมฯ มาตรา 10 รบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอรโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 13 การจําหนาย / เผยแพรชุดคําสั่งเพื่อใชกระทํา ความผิด โทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เนื่องจากเปนการกระทําใหเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบตอการทํางานของภาครัฐ
----------------------------
แหล่งที่มา : http://www.posttoday.com/analysis/report/391449